Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Palidos Licht & Advies gevestigd en kantoorhoudende te Leiden.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28118387

1. ALGEMEEN
1.1    Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2    Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

2. AANBIEDINGEN
2.1    Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2    Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden terug gezonden.
Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3    Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat-  en gewichtsopgaven e.d. zijn niet bindend en voor eventuele fouten zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover deze gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging.
2.4    Toezending van aanbiedingen en/of  (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.5    Wij behouden ons het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST
3.1    Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft
3.2    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3    Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst  juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 10 werkdagen.
3.4    Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5    Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6    Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.

4. PRIJZEN
4.1    Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
–    gebaseerd op franco huis(binnen Nederland) inclusief verpakkingskosten, behoudens leveranties tot €250,00 netto, waarbij voor verpakking €12,50 in rekening wordt gebracht.
–    exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
–    Vermeld in Euro’s (€) eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.2    In de prijzen van de armaturen zijn de lichtbronnen niet begrepen, tenzij dit wordt aangegeven.
4.3    In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen: één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5. ANNULERING
5.1    Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 35% van de orderprijs (exclusief BTW.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
5.2    In geval de wederpartij een verstrekte opdracht tot het maken van een schetsplan/voorlopig ontwerp/definitief ontwerp annuleert, is de wederpartij gehouden de daarmee tot dan gemoeide kosten op urenbasis te voldoen.

6. LEVERING
6.1    Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
6.2    Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter hand is gesteld, of getekend voor ontvangst. De leveringstermijn begint te lopen van de dag af der dagtekening van de opdrachtbevestiging en zal slechts dan worden aangehouden, indien de wederpartij er voor zorgt, dat alle gegevens, die door hem moeten worden verstrekt op tijd binnenkomen en de verschuldigde betalingstermijnen op tijd zijn voldaan, indien deze verplichtingen niet tijdig zijn vervuld, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd. Overschrijding van de door wederpartij toegezegde levertermijnen geeft hem nimmer het recht om schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst te vorderen.
6.3    De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen,op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
6.4    Eventuele tekorten  en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
6.5    Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
6.6    Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.7    Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

7. TRANSPORT/RISICO
7.1.    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
7.2.    Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
7.3.    Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke in de factuur wordt vermeld.
Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening in rekening te brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

8.    ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Op verzoek van één van de partijen kan in geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de ongewijzigde instandhouding van de opdracht niet mag verwachten, de opdracht worden gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk opzegt.
Een dergelijke opzegging kan niet plaatsvinden, in geval de omstandigheid komt voor rekening van de partij die zich erop beroept ( gelijk aan 9.4 )

9.    OVERMACHT
9.1      Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de
partijen onafhankelijk c.q onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
9.2    Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet  meer voordoet.
9.3    Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
9.4    Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat  van de overmacht  veroorzakende omstandigheid is gebleken.
9.5    De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Palidos Licht & Advies heeft het alleenrecht voor realisatie, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar plannen/ontwerpen/schetsen/afbeeldingen/foto’s, ongeacht of Palidos Licht & Advies deze aan de opdrachtgever dan wel aan een andere partij ter beschikking heeft gesteld. Zonder schriftelijke toestemming van Palidos Licht & Advies is het de opdrachtgever verboden plannen/ontwerpen/schetsen/afbeeldingen/foto’s geheel of gedeeltelijk te realiseren of te herhalen. Palidos Licht & Advies kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een geldelijke vergoeding.

11.AANVULLENDE ADVIESWERKZAAMHEDEN
De wederpartij kan naast de opdracht tot het vervaardigen van een
lichtplan aanvullende advieswerkzaamheden opdragen, die nodig zijn
voor de algehele totstandkoming van het lichtplan. Daaronder kan begrepen
zijn het adviseren van de wederparij c.q zijn belangen behartigen bij alle zaken die de totstandkomingen en de uitvoering van het lichtplan betreffen.

12.AANSPRAKELIJKHEID.
12.1    Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet            geregeld is.
12.2    Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de desbetreffende geleverde producten en/of diensten of, indien dit hoger is, tot het bedrag dat wij ter zake op onze toeleveranciers dan wel assuradeuren kunne verhalen. Niet voor onze rekening komt de door wederpartij geleden omzet en/of winstderving , welke voortvloeit  uit tekortschieten aan onze zijde.
12.3    In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor  de wederpartij het heeft aangeschaft.
12.4    Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de gevolgen van door de wederpartij of derden aangebrachte wijzigingen in het door ons geadviseerde of gemaakte lichtplan.
12.5    Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard van alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

13.RECLAMES
13.1    Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave  van de aard en de grond der klachten.
13.2    Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen tien dagen na factuurdatum.
13.3    Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
13.4    Indien de reclame door ons gegrond word bevonden,zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
13.5    Reclames schorten de betalingsverplichting van de  wederpartij nimmer op.
13.6    Door de wederpartij gemaakte kosten ter vaststelling van de beweerde gebreken of andere door hem gemaakte kosten, worden door ons niet vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.7    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
13.8    Slechts goederen in de originele verpakking kunnen worden terug genomen, onder bijvoeging van kopieën van de betreffende nota en afleveringsbon.
13.9    Wanneer geretourneerde goederen bij ontvangst beschadigd blijken te zijn en / of  dienen te worden hersteld, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.
13.10    Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons nimmer geaccepteerd.

14. GARANTIE
14.1    Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 6 maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
14.2    Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent.
14.3    De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
14.4    Garantie vervalt eveneens, indien de door wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen  aan het geleverde worden uitgevoerd.
14.5    Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
14.6    Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wijn niet gehouden tot de garantie, zolang die situatie voortduurt

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1    Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment dat al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van de rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder

in gebrekstelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
Ontbinding en terugname laten ons het recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
15.2    De goederen kunnen door de wederpartij alleen in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
15.3    Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht- door het ontstaan der vordering- op alle die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

16. BETALING
16.1    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of inmiddels storting of overmaking op de door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Termijnbetalingen dienen uiterlijk op de vervaldatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. De op de bank / giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
16.2    Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
16.3    In geval de wederpartij:
a.    in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance betaling of in het kader van de WSNP indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.
b.    komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
c.    enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt.
d.    nalaat het factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e.    overgaat  tot staking of overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf. Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van dergelijke omstandigheden het recht, enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en gebruik te maken van in het artikel 15 omschreven eigendomsvoorbehoud. Alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

17. RENTE EN KOSTEN
17.1    Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
17.2    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van recht- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

18. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd te worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement
‘s-Gravenhage, tenzij de Wet dwingend anders bepaald.