Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop – al dan niet via de website www.palidos.nl – alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en het geven van adviezen van Palidos, gevestigd te Leiden, hierna te noemen Palidos.

 1. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij .
 2. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waar in de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term de opdrachtgever .
 3. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Door Palidos te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden . Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd s, USB-sticks e.d.
 5. Onder de website wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de website(s) www.palidos.nl .
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- c.q. deelbestellingen en/of vervolgopdrachten.
 8. Indien Palidos deze algemene voorwaarden al meerdere keren – al dan niet via de website – aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Palidos hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Palidos gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Palidos uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Palidos een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Palidos eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Palidos is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Palidos – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. op de overeenkomst binden Palidos eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Palidos zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Palidos het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:
 3. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
 4. richtprijs: Palidos zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van de werkzaamheden;
 5. regie: Palidos doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 6. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Palidos niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 8. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Palidos gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 9. Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn gebaseerd op eenmalige aflevering van de bestelde zaken op één adres. Indien levering in delen en/of op meerdere adressen dient te geschieden, kunnen de hieraan verbonden meerkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 10. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 11. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, (licht)berekeningen, ontwerpen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Palidos zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 12. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Palidos en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Palidos te worden geretourneerd. Indien bij retournering blijkt dat monsters onverkoopbaar blijken, zullen de kosten voor rekening opdrachtgever zijn.
 13. Palidos heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 14. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Palidos (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Palidos ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is Palidos gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 15. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Palidos heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Palidos er vanuit gaan dat de opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Palidos het recht bepaalde leveringen en/of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Palidos.
 2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat Palidos met meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van Palidos.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
 2. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Palidos gewenste wijze aan Palidos ter beschikking stelt;
 3. eventuele door de wederpartij aan Palidos verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 4. indien Palidos zaken aflevert op een door de wederpartij opgegeven locatie, de wederpartij of een door hem gemachtigde derde op deze locatie aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen;
 5. Palidos op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 6. de door opdrachtgever ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Palidos hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 7. de werklocatie in zodanige staat is dat Palidos en of ingeschakelde derden ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
 8. Palidos tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 9. Palidos of ingeschakelde derden op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
 10. Palidos of ingeschakelde derden vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
 11. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
 12. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Palidos of ingeschakelde derden opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
 13. op de werklocatie de door Palidos en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
 14. Palidos of ingeschakelde derden vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
 15. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Palidos voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 16. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke Palidos nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat adviseren van de wederpartij, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Palidos te verstrekken.
 17. De wederpartij zal Palidos tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de advisering en/of uitvoering van de werkzaamheden.
 18. Palidos zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 19. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die Palidos tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 20. De wederpartij staat Palidos of ingeschakelde derden toe naams aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 21. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Palidos gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 22. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Palidos nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Palidos om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Palidos haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Palidos gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Palidos kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn l van Palidos verlaten of het moment waarop Palidos aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de opdrachtgever.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Palidos te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Palidos is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor opdrachtgever dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Palidos, maar voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/ of de bestelde zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de gebruiker gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken c.q. de bescheiden alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 10. Wij berekenen 25 euro netto behandelingskosten voor bestellingen onder de 500 euro inkoop exclusief B.T.W.

Artikel 7: Levering van zaken via de website

 1. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden specifiek voor bestelling van zaken via de website. Op dergelijke bestellingen zijn de overige artikelen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in onderhavig artikel. In dit laatste geval gelden de bepalingen van onderhavig artikel.
 2. Indien er sprake is van levering aan een consument gelden de regels van de koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Op de website wordt – met het oog op bestellingen van consumenten – bij de vermelding van de prijs voor een specifieke zaak eveneens melding gemaakt van de hiervoor geldende BTW, de eventuele verzendkosten en overige bijkomende kosten die van toepassing zijn. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 4. Bij bestellingen van consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt Palidos de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door haar reeds aan Palidos ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal Palidos het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan haar terugbetalen.
 5. De consument heeft recht op een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst met Palidos binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelde zaken te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven. Voornoemde zichttermijn wordt door Palidos uitdrukkelijk uitgesloten voor zover er sprake is van bestelling van restpartijen of van unieke of op verzoek van de wederpartij vervaardigde c.q. ingekochte zaken via de website.
 6. Ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de consument aan Palidos.
 7. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen de zichttermijn dienen de bestelde zaken door de consument ongebruikt, ongeopend, in de originele (onaangebroken) verpakking en voor rekening en risico van de consument aan Palidos retour gezonden te worden.
 8. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen de zichttermijn worden de door de consument reeds gedane betalingen door Palidos zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaken aan de consument gerestitueerd. Palidos is niet gehouden de door de consument in verband met de retourzending gemaakte kosten te vergoeden.
 9. Palidos heeft het recht de door de consument retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Palidos constateert dat de zaken zich niet bevinden in de originele verpakking dan wel deze verpakking of de zaken zelf beschadigd of geopend zijn.
 10. Palidos stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

Artikel 8: Gebruik gegevens wederpartij

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding op de website of op enige andere wijze aan Palidos verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Palidos voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 2. De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Palidos conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:
 3. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;
 4. het informeren van de wederpartij over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
 5. De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Palidos niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij aan enige derden worden verstrekt, tenzij Palidos ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Palidos zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Palidos kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de (advies)werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Palidos niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Palidos gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien Palidos c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Palidos gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Palidos niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Palidos met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Palidos zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Palidos heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Palidos verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 5. Alle onkosten welke door Palidos worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Emballage

 1. Indien de zaken door Palidos worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van Palidos. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. Palidos is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franko wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Palidos verplicht deze emballage terug te nemen en zal Palidos de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is Palidos gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Palidos kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Palidos de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Palidos en de wederpartij overeengekomen te worden. Palidos is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Palidos – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 3. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 4. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 5. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Palidos gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Palidos of zoveel eerder werk indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door Palidos verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Palidos is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 13: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Palidos te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Palidos te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt de fabrieksgarantie na levering.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan Palidos te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Palidos is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Bestelde zaken worden in de bij Palidos voorradige verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Palidos. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij dient Palidos in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Palidos te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Palidos ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Palidos te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen.
 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 14: Garanties

 1. Palidos zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Palidos staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt de fabrieksgarantie na levering.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Palidos zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Palidos zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Palidos garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Palidos kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Palidos. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Palidos gegeven garanties aanvaardt Palidos geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Palidos slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Palidos voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Palidos aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Palidos te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Palidos niet uitkeert of de schade niet onder een door Palidos gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Palidos beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij dient Palidos uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. Indien Palidos zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Palidos slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 7. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Palidos verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 8. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van Palidos heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
 9. Palidos is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 10. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Palidos op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan door:
 11. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Palidos verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 12. ondeskundig bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 13. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Palidos verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;
 14. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
 15. door of namens de wederpartij uitgevoerde reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Palidos.
 16. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Palidos uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 17. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Palidos of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Palidos de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16: Betaling

 1. Palidos is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Palidos een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Palidos betaling alsnog uitblijft, is Palidos bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal 25.000,00:
 6. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste 2.500,00 van de vordering (met een minimum van 40,00); b.10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 15.000,00 van de vordering.
 7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan 25.000,00, is Palidos gerechtigd aan de wederpartij over de eerste 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Palidos gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Palidos gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Palidos eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Palidos ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Palidos te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Palidos. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. Palidos behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Palidos heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken in te bouwen of op enige andere wijze onderdeel te laten uitmaken van een andere, al dan niet nieuw te vormen, zaak.
 7. De wederpartij is verplicht Palidos direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 8. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Palidos heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Palidos te bewaren.
 9. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Palidos op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premie betalingsbewijzen.
 10. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Palidos een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Palidos en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Palidos op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Palidos is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/ of behoren tot de door Palidos in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken c.q. zaken c.q. bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Palidos voorbehouden.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd de door Palidos geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palidos.
 4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Palidos te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Palidos door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Palidos voor aanspraken van deze derden.
 5. Onder overmacht aan de zijde van Palidos wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Palidos, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Palidos.
 6. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Palidos en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 7. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Palidos tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Retentierecht

 1. Palidos is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die Palidos voor montage c.q. onderhoud c.q. reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
 2. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet geheel heeft voldaan;
 3. de wederpartij de kosten van eerdere door Palidos verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet geheel heeft voldaan;
 4. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Palidos niet of niet geheel heeft voldaan.
 5. Palidos is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Palidos gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

 

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 5. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 6. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Palidos is Palidos gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 22: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Palidos een door Palidos nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Palidos gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Palidos is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Palidos vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Palidos is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Palidos gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Palidos is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is Palidos gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Palidos te vergoeden.

Artikel 23: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Palidos en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Palidos is gevestigd, zij het dat Palidos altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De opdrachtgever is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Palidos. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Palidos schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Palidos gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.